Miljöfarliga ämnen

Trots att vi i samhället i stor uträckning strävar efter att minimera vår negativa påverkan på naturen, så når ett stort antal miljöfarliga ämnen, i form av läkemedelsrester, fortfarande vårt ekosystem genom avloppssystemet.

För att kunna dra så bra slutsatser som möjligt kring miljöfarliga ämnen är det viktigt att försöka hitta trovärdiga källor som mäter och utvärderar dessa föroreningar.

Läkemedelsrester

När man pratar om läkemedelsrester pratar man normalt sett om de biologiskt aktiva ingredienserna som finns i medicin och som utsöndras från våra kroppar och vidare till naturen när vi konsumerar dem.

De ingredienser som klassas som läkemedelsrester ingår i en mängd olika läkemedel, och  kallas ofta för API: s eller Active Pharmaceutical Ingredients. API: erna är noggrant utformade för att hjälpa oss att bli friska från värk, infektioner och andra sjukdomar, men på grund av deras egenskaper kan de också ha negativ påverkan när de kommer ut i naturen. 

Det finns flera olika läkemedelsrester som anses vara skadliga för miljön, och vi hittar dem i många av de vanligaste läkemedelsgrupperna, såsom antibiotika, smärtstillande medel, antiinflammatoriska, p-piller, antidepressiva medel osv.

Miljöfara och risk

Bedömningen av miljöfaran hos läkemedelsresterna baseras delvis på det som kallas PBT-poäng

 • Persistens: Förmåga att stå emot nedbrytning i vattenmiljö.

 • Bioackumulation: Ackumulering/Ansamling i fettvävnad hos vattenlevande organismer.

 • Toxicitet: Giftighet vattenlevande organismer.

PBT-poäng för läkemedelsresterna definieras normalt sett med hjälp av OECD:s testriktlinjer.
Några påstår att PBT-poäng till viss utsträckning är vilseledande och en bättre modell är att kombinera PBT-poäng med data och resultat från publicerade studier. 

Kombinationen skulle då definiera Miljörisken för läkemedelsresterna då den tar hänsyn till andra aspekter än vad enbart bedömningen av PBT gör.

Miljörisk

Till skillnad från PBT så handlar Miljörisk mer om sannolikheten för toxiska effekter på vattenlevande organismer. Denna risk avser hur ett ämne utvärderas och sedan ges en poäng genom att jämföra exponering och toxicitet.

Exponeringen kan antingen baseras på den aktuella användningen av ett API, eller den förväntade användningen av ett API om den skulle vara nyregistrerad.

Risken beror på hur mycket API:et används och hur mycket av det som når naturen. En ökad eller minskad användning kan innebära förändring i den resulterande risken.

Risken kan anges som:

 • Försumbar

 • Låg

 • Medelhög

 • Hög

 • Kan inte uteslutas

pCure försöker inhämta och kontinuerligt uppdatera information om farliga ämnen från t.ex.

 • Statliga organisationer

 • Branschorganisationer

 • Publicerade papper

Behovet för åtgärder mot läkemedelsrester kan variera beroende på land och område. För att produkterna ska vara tilltalande för så många som möjligt  beaktar pCure flera olika faktorer vid utvecklingen av sina produkter.

Did this answer your question?