Teknik och tillämpning

pCure är en samling hushållsprodukter som reducerar utvalda läkemedelsrester redan i avloppet. Produkterna innehåller enzymblandningar som släpps ut i avloppssystemet när produkten används, där de hjälper till att förhindra att läkemedelsrester släpps ut i naturen. Produkterna placeras på toalettkanten med behållaren vänd inåt mot toalettskålen. När användaren spolar passerar vatten behållaren och blockmassan som då frigör enzymblandningen till avloppet. Enzymerna som släpps ut i avloppet agerar mot utvalda läkemedelsrester som utsöndras från människokroppen när vi konsumerar medicin.

Den fullständiga översikten av produktbeskrivningen finns i produktdefinitionen

Tillverkning och kvalitetssäkring

När en ny produktversion har utvecklats introduceras den för produktion och övervakas genom en etablerad QA-Process. Ingredienserna i produkten genomgår kvalitetssäkring vid tillverkningen av produkten och sammanfattas oftast i en produktspecifikation

pCures kvalitetssäkringsprocess delas normalt upp i fyra kontrollområden där vissa kvalitetsparametrar måste uppfyllas.

  • QA Producerade enzymer

  • QA Enzymblandningsproduktion

  • QA Produkttillverkning

  • QA Färdiga produkter

Produktpåståenden

Vid installation och användning enligt instruktion har produkten effekt mot utvalda substanser för vilka produkten har utvecklats mot.

Produktens påståenden kan sammanställt struktureras enligt följande:

  • Produktens fysiska beteende

  • Produkteffekt mot en substans

Den fullständiga översikten över produkten och dess påståenden kan hittas i produktdefinitionen

Betingelser

Data och resultat som publicerats för effekten på de enskilda substanserna erhålls genom att utföra ett testprogram som är i enlighet med en specifik testplan som utvecklats och godkänts av Pharem Biotech AB i samråd med tredjepartslaboratorier. En beskrivning av metoderna och testprocedurer som använts hittar man på pCure Labs

Resultat

För varje ämne som produkten hävdar effekt mot, publiceras resultaten på pCure Labs

Genomsnittligt upplösningsbeteende

Under sin livstid är produkterna utformade för att frigöra en genomsnittlig mängd blockmassa, och därmed enzymer, till avloppssystemet. Denna mekanism är baserad på designen av behållaren och formuleringen av blockmassa. För att utreda produktens fysiska parametrar testas produkterna ofta på tillverkarens laboratorium.

Mer information om standard upplösningsbeteendet kan hittas här

Verifiering av effekt

Produkteffekten analyseras mot ett utvalt ämne med hjälp av flera metoder utvecklade av Pharem Biotech och analyseras senare av ackrediterat tredjepartslaboratorium. De metoder som används av Pharem Biotehc och tredjepartslaboratorierna är utvecklade enligt ISO 17025.

Relevanta resultat för produkteffekten kan hittas publicerade på pCure Labs

ISO 14034

ISO 14034 specificerar principförfaranden och krav för miljöteknikverifiering (ETV) och har utvecklats och publicerats av International Organization for Standardization (ISO). Målet med ETV är att tillhandahålla trovärdig, pålitlig och oberoende verifiering av miljöteknikens prestanda. En miljöteknik är en teknik som antingen resulterar i ett adderat miljövärde eller mäter parametrar som indikerar en viss miljöpåverkan. Sådan teknik har en allt viktigare roll för att möta miljöutmaningar och uppnå hållbar utveckling.

ISO 17025

ISO / IEC 17025 gör det möjligt för laboratorier att visa att de arbetar kompetent och genererar giltiga resultat och därigenom främjar förtroende för deras arbete både nationellt och runt om i världen. Det hjälper också till att underlätta samarbete mellan laboratorier och andra organ genom att generera ett bredare acceptans av resultat. Testrapporter och certifikat kan accepteras från ett land till ett annat utan behov av ytterligare tester, vilket i sin tur förbättrar den internationella handeln.

Did this answer your question?